ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

วลัยลักษณ์ จับมือ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายเอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศขึ้นในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ “คอร์รัปชั่น…หายนะประเทศไทย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 โดยมี นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการลงนามและแขกมีผู้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การลงนามครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาถึงประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จึงได้จัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความร่วมมือด้านวิชาการ จัดให้มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุม เสวนา หรือสัมมนาร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนทัศนะในวงกว้างเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 2) ความร่วมมือด้านอื่นๆ พิจารณาดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุรจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง 3) การดำเนินงานเพื่อประโยชน์แห่งความร่วมมือตามข้อตกลงนี้ ให้ผู้แทนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้แทนทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนินงานประสานงานและตกลงกันในรายละเอียดในเรื่องค่าใช้จ่าย และในเรื่องต่างๆ เป็นกรณีๆ ไป เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์แห่งข้อตกลงนี้ 4) การทบทวนและการแก้ไขตกลง บันทึกข้อตกลงนี้ ฉบับนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เมื่อครบรอบหนึ่งปี สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจจะร่วมกันทบทวนการปฏิบัติตาม บันทึกข้อตกลงนี้เพื่อพิจารณาโอกาสสำหรับความร่วมมือในปีต่อไป 5) การยกเลิกข้อตกลง การบอกเลิกบันทึกข้อตกนี้ คู่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องแจ้งความประสงค์ให้แก่คู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ การบอกเลิกจะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงกิจกรรมโครงการ หรือเรื่องที่ดำเนินการค้างอยู่จนกระทั่งถึงการสิ้นสุดกิจกรรมโครงการ หรือที่ดำเนินการค้างอยู่นั้น เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ประมวลภาพ

ภาพและข่าว
นางสาวลักษณ์นารา แก้วสนั่น
นางสาวพิมพิศา แสงมณี

TOP