วลัยลักษณ์ จับมือ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น