ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศ จัดงานสัมมนา Functional Materials and Nanotechnologyมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท Crest Nanosolutions จัดงานสัมมนา Functional Materials and Nanotechnology ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นในการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการโดยส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ระดับสากลเพื่อเข้าสู่การเป็น Global University

การสัมมนา Functional Materials and Nanotechnology เป็นเวทีให้นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สนใจงานวิจัยทางด้านนี้จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางงานวิจัยและสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากรวิจัยร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 30 คนจาก 6 สถาบันและ ได้รับรับเกียรติจาก Mr.Li Yang บริษัท Bruker Nano Surface Division และ Mr. Oi Kuan HO บริษัท Crest Nanosulution ร่วมบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี

ประมวลภาพ

TOP