ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

นิทรรศการโรคเขตร้อนหนึ่งใน Health Mansion ของงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต นำเสนอข้อมูลข่าวสารโรคเขตร้อน ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ พร้อมเตือนถึงภัยโรคเขตร้อนที่พบในภาคใต้ โดยนิทรรศการจะเปิดตั้งแต่ 09.00-16.00 น ของทุกวัน ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560 บริเวณชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นิทรรศการที่จัดแสดงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวหนอนพยาธิ ที่ติดต่อจากการสัมผัสพื้นดิน โดยกลุ่มวิจัยโรคเขตร้อนและโรคติดเชื้อปรสิต ที่มี ผศ.ดร.ชูชาติ พันธสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่ม ได้นำกล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ส่องดูไข่พยาธิแส้ม้า พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย และพยาธิปากขอ พร้อมตัวอย่างพยาธิที่ผ่านการดองมาจัดแสดงทั้งหมด ซึ่งเป็นพยาธิที่พบในพื้นที่ภาคใต้ ที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่ ค่อยให้ความรู้ในบอร์ดวิชาการที่จัดแสดง ถึงวงจรชีวิตของพยาธิแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ รวมไปถึงขั้นตอนการติดต่อของพยาธิสู่ร่างกายมนุษย์ อาการของโรค อันตรายที่เกิดจากโรค และวิธีการป้องกันโรคหนอนพยาธิ

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าชมนิทรรศการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งได้รับแผ่นพับเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่พบในภาคใต้ จัดทำโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวโดย อธิยุต ปานมณี,ภรณ์กนก เลิศไกร นักศึกษาช่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพโดย เบญจวรรณ บัวบุตร นักศึกษาช่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

TOP