นิทรรศการโรคเขตร้อนหนึ่งใน Health Mansion ของงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017