ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน : ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0 “