ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ระดับประถมศึกษา)อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 15 ปี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 26 มีนาคม 2560 เป็นการประกวดเพลงบอกเยาวชนในระดับประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยมีคณะเพลงบอกเยาวชนเข้าร่วมประกวดจำนวน 12 คณะ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และสมาชิกผู้แทนราษฎรขวัญใจชาวจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมชมและให้กำลังใจแก่คณะเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มรดกเพลงพื้นบ้านภาคใต้ได้รับการสืบทอดโดยเยาวชน และสร้างกระบวนการในการเผยแพร่และต่อยอดให้มรดกการแสดงพื้นบ้านดังกล่าวคงอยู่คู่สังคมไทย


นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารได้ไปให้กำลังใจและชมการประกวดเพลงบอกเยาวชนในระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม และท่านอื่น ๆ ที่ได้กรุณาให้เกียรติเข้าชมการประกวดดังกล่าว อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจเพื่อเป็นพลังในการทำงานและสร้างสรรผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกิดการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ ในระดับประถมศึกษา ได้จัดการประกวดแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย ปรากฏผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กชายสิทธินนท์ โรจนเมธากุล
เด็กหญิงศิริมล สินภิบาล
เด็กหญิงศศิธร แสงอำไพ
เด็กหญิงวรรณวิสา วิชัยดิษฐ
ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กชายปิพัฒน์พงษ์ พริ้มพราย
เด็กหญิงกิตติพร หมื่นจร
เด็กหญิงชนมน ชัยรักษา
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ช่วยบำรง
ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนวัดทางพูน (คณะที่ ๑)
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กชายณัฐชัย ใสผุด
เด็กหญิงวรามล คงเรือง
เด็กหญิงนภัสสร ละอองแก้ว
เด็กหญิงสุวรีย์ แถบหอม
ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดทางพูน (คณะที่ ๒)
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวรินทรา โชติช่วง
เด็กชายศุภโชค แรงดี
เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วคง
เด็กหญิงวริศรา มากสุข
ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดสระไคร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปานชีวา ชูทอง
เด็กหญิงจันจิรา เพชรดำ
เด็กชายวชิระ แก้วหนู
เด็กชายปิยนนต์ รินทะรักษ์
ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

ขอเชิญชมการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป ได้ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น – ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีกลางงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP