ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 (The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 (The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017) ในหัวข้อ “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis” เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวิลโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis” ในวันนี้ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่เป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ในภาคใต้ ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์แก่นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายวิจัยที่สามารถร่วมมือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 20 ปี และ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทยให้กว้างไกลสู่อาเซียนและสากลต่อไปการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภายในประเทศ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และจากต่างประเทศ Associate Professor Dr.Christophe Wiart, Nothingham University, Malaysia campus, Associate Professor Dr. Veeranoot Nisapatorn, University of Malaya และผู้นำเสนอจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย โดยการประชุมครั้งนี้มีผลงานนำเสนอ ในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอด้วยวาจา 48 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับการเลือกพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Walailak Sciences and Technology (WJST) จำนวน 15 ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประมวลภาพ
ข่าวและภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP