ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2560มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ ม.๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น กิจกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกิน การให้ความสำคัญกับพิธีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นที่สำคัญคือ คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ภายในงานมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กีฬาฮาเฮ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าเกษตรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอท่าศาลา รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ ม.๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

TOP