ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ห้องศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยระบบสุขภาพ ในนิทรรศการแห่งชีวิต Health Mansion งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยระบบสุขภาพ ได้เปิดให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ เข้าศึกษา นิทรรศการแห่งชีวิต Health Mansion ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 โดยระหว่างเดินชมนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศแห่งชีวิตทุกท่านได้ทำกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยระบบสุขภาพ ตั้งแต่ก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก คือกิจกรรมการเดิน ซึ่งตลอดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมนิทรรศการจะเดินทั้งหมด 470 ก้าว ระยะทาง 0.58 กิโลเมตร เผาผลาญพลังงานไปทั้งหมด 37 kcal. ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายไปในตัว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและคู่มือให้บริการสาธารณสุข แจกฟรีแก่ผู้ร่วมงาน รวมทั้งบอร์ดวิชาการ งานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ เดินหมื่นก้าวดีจริง งานวิจัย นั่งนานเสี่ยงโรค โดย อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ เจ็บหน้าอกอย่างนี้จะเป็นโรคหัวใจหรือไม่ โดย อาจารย์ นายแพทย์วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี งานวิจัยดื่มแอลกอฮฮร์ดีขจริงต่อใจ ? โดย อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว เป็นต้น

ด้าน ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ได้กล่าวถึงเป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยระบบสุขภาพว่า 1. ศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนเป้าหมาย ภายในชุมชน มวล. ชุมชนตำบลไทยบุรี ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่นครศรีธรรมราช กระบี่ ภาคใต้ตอนบน 2. สังเคราะห์องค์กรความรู้จากการวิจัย ที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน 3. พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการวิจัยเช่นแบบประเมินสุขภาวะชุมชนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 4. เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นทำการตีพิมพ์หนังสือคู่มือ 5. บูรณาการองค์ความรู้สู่บริการวิชาการและการเรียนการสอนจัดการหาพื้นที่ฝึกงานและเอกสารสำหรับการสอน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน นิทรรศการแห่งชีวิต Health Mansion ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2560

ข่าวโดย นายอธิยุตธ์ ปานมณี นางสาว ภรณ์กนก เลิศไกร
ภาพโดย เบจวรรณ บัวบุตร

TOP