ห้องศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยระบบสุขภาพ ในนิทรรศการแห่งชีวิต Health Mansion งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017