โครงการการศึกษาในต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ