ข่าวการศึกษา

โครงการการศึกษาในต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ WMS Study Abroad Program 2016/2017 ณ มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi MARA (UiTM) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี Professor Dr. Mohamad Abdullah Hemdi, Dean of Faculty of Hotel and Tourism Management ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย Dr. Zaibunnisa Abdul Haiyee Head of International Students & Development, Office of International Affairs ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาของสำนัวิชาการจัดการ ณ ห้องประชุม คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi MARA, Puncak Alam Campus ในส่วนของ สำนักวิชาการจัดการ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและกล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ และอาจารย์ปวิธ ตันสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ หัวหน้าโครงการการศึกษาต่างประเทศ กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณในการให้ความร่วมมือในการจัดโครงการนี้ขึ้น

จากนั้น ได้มีการแนะนำนักศึกษาให้เข้าใจถึงระบบการเรียนและการแนะนำสถานที่ รวมไปถึงการพานักศึกษาเข้าชมห้องเรียนและการเรียนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi MARA และทางมหาวิทยาลัยได้จัดอาหารเที่ยงไว้เลี้ยงรับรอง พร้อมการแสดงศิลปะการต่อสู้ การขับร้องเพลงและระบำพื้นเมืองโดยนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi MARA

ความร่วมมือกันในการจัดโครงการการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการในบริบทนานาชาติ อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำพานักศึกษาเข้าสู่อาเซียนอย่างภาคภูมิ และศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สู่ประเทศไทย 4.0 ในอนาคตอันใกล้

โครงการการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ WMS Study Abroad Program 2016/2017 นี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 86 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจำนวน 70 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 16 คน นักศึกษาทั้งหมดลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวน 5 รายวิชาได้แก่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ การท่องเที่ยวอาเซียน การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษามาลายู (มาเลเซีย) และวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์) นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้วทางโครงการได้จัดการศึกษาและการดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาอย่างครบวงจร อาทิ การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย การศึกษาดูงานระบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/site/readnews?id=386

TOP