ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่เกษตรผู้เลี้ยงโคขุน ในหัวข้อ “เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง”


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการเลี้ยงโคให้แก่กลุ่มสมาชิกโคแม่พันธุ์และโคขุน ม.วลัยลักษณ์ และผู้สนใจทั่วไปโดยการเสวนาในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจกว่า 80 ราย

สำหรับกิจกรรมการเสวนา มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคขุนร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา ดังนี้
1. คุณบรรเทิง ทิพย์มณเฑียร นักส่งเสริมการเลี้ยงโคครบวงจร จากสำนักงานปศุสัตว์ จ.สุราษฎร์ธานี
2. คุณสุนันท์ ไชยคง เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์
3. คุณสุพจน์ ไชยพงศ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนแปลงใหญ่ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
4. คุณอุดร วิบูลย์ศิลป์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคขุน ต.ทุ่งปรัง
5. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6. อาจารย์จันทิรา วงศ์เณร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ ที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการจัดตั้งศูนย์สมาร์ทฟาร์มและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมฟังการเสวนาและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร รวมถึงฟาร์มมหาวิทยาลัยในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการประสานงานด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP