มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่เกษตรผู้เลี้ยงโคขุน ในหัวข้อ “เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง”