ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕60 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นายอนุวัฒน์ ปานอ่อน
002 นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก
003 นางสาวจุฑารัตน์ รับไซ
004 ว่าที่ ร.ต.วงศ์ศักดิ์ ผันผ่อน
005 นายวสันต์ นันทกาล
006 นางสาวกรกฎา ถาวรสุข
007 นางสาวเกศกนก ดวงแก้ว
008 นางสาวธิดารัตน์ ศิริ
009 นางสาวคัคนางค์ หนูเอี่ยม
010 นายบัญชา ราชมณี
011 นางสาวมุกดา ด้วงทอง

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวหากไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP