ประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี ชนิดความดันสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์