ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 15/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 15/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้
ก. รายชื่อ
(1) ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
001 นายอารีฟ เจะเซ็ง
003 นางสาวสุวิมล บุญเกิด
005 นางสาวลลิดา บุหลาด
007 นางสาวสุพรรษา เครือจันทร์
008 นางสาวธิดารัตน์ สุขสวัสดิ์


(2) ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
002 นายมารุต คงเขียว
004 นายธัชพงศ์ คลิ้งเคล้า
006 นางสาวอาภัสรา อินทมาศ


ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ


ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP