ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดโครงการจัดตั้ั้งวิทยาลัยนานนาชาติ