ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดโครงการจัดตั้ั้งวิทยาลัยนานนาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 4 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวชยานุตม์ ภักษา


ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มิเช่นนั้นจะถือสละสิทธิ์การบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP