ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 15/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 15/๒๕60 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1 . ตำแหน่งอาจารย์ (กฎหมายระหว่างประเทศ)
ก. รายชื่อ
นาวาโท ดร.โกวิท ตาละโสภณ

ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที
(ใช้ MSPowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ค. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งอาจารย์ (กฎหมายเอกชน หรือ กฎหมายธุรกิจ)
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ

3. ตำแหน่งอาจารย์ (กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ


TOP