นักศึกษาเภสัชฯ มวล. สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย