ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Mathematical Olympiad, TMO 2017)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Mathematical Olympiad, TMO 2017) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการแข่งขัน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ สอวน. รองศาสตราจารย์สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการ สสวท. คุณธัญภา เปมานุลักษ์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผล 8 กองประเมินผล 1 สำนักงบประมาณ คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 คณาจารย์ นักเรียน จากศูนย์สอวน.ต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 14 ศูนย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา กล่าวว่า คณิตศาสตร์ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณตราบจนปัจจุบัน ทำให้มนุษย์เข้าใจถึงธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจด้านคณิตศาสตร์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ในอนาคต

การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 นอกจากจะเป็นความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์แล้ว ยังเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานี้ได้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ และยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนผู้แทนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณ มูลนิธิ สอวน. ที่ให้เกียรติสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2560 นี้

จากการที่มูลนิธิ สอวน.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและมีโอกาสแสดงความสามารถสู่ความเป็นสากลนั้น การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ จึงเป็นเวทีเป้าหมายสำคัญเวทีหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนในประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตน การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกในระดับนานานชาติเช่นเดียวกับทุกๆครั้งที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศจะทำการคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา สายวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรมทางวิชาการ เพื่อให้ได้ความรู้ ประสบการณ์และทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากคณะครู-อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์และมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับนักเรียนที่มีใจรักด้านคณิตศาสตร์จะต้องเข้ารีบการอบรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นมาทั้งปีเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้ามาแข่งขันระดับชาติในวันนี้ ความสามารถและความตั้งใจของนักเรียนเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณให้ทราบว่าประเทศไทยมีนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีความสามารถ พร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ด้านนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในนามของจังหวัดนครศรีธรรมราช รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ (สอวน.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ และขอต้อนรับคณาจารย์ ครูผู้ดูแลนักเรียน และนักเรียนตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ทั่วประเทศทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ “นครอันงามสง่าของพระราชาผู้ทรงธรรม”เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน ปัจจุบันมีจำนวนประชากรมากที่สุดในภาคใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ดังคำขวัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ว่า “นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตรย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” และพร้อมกันนั้นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างสูง ดังจะเห็นได้จากจำนวนสถาบันการศึกษาที่มีอยู่มากในจังหวัด การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 นี้นับเป็นโอกาสดีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้มีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา พร้อมทั้งมีความยินดีที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในการเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดีการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Mathematical Olympiad, TMO 2017) ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ ทั่วประเทศ จำนวน 93 คน นักเรียนจาก สสวท. จำนวน 5 คน อาจารย์ผู้แทนศูนย์ฯ จำนวน 32 คนและครูสังเกตการณ์ จำนวน 16 คน นอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯเจ้าหน้าที่และนักศึกษาพี่เลี้ยง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 250 คน

ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องทำข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน) เป็นเวลา 2 วัน วันละ 4-6 ข้อ โดยใช้เวลา 4.30 ชั่วโมง เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความพร้อมด้านวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาและวิจัยด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคต

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP