ประกาศรับสมัครคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์