ข่าวทั่วไป

ประกาศขายเครื่อง Chiller

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายเครื่อง Chiller ชำรุด จำนวน 2 เครื่อง (ตามสภาพ) กำหนดราคาเหมารวมขั้นต่ำ 50,000 บาท โดยมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายดังนี้

1.กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาเหมารวม โดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำ ผู้ใดเสนอราคาซื้อสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ
2.ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจะต้องชำระเงินสดมัดจำไม่น้อยกว่า 50% ของราคาที่เสนอซื้อใน วันที่ชนะการเสนอราคาซื้อ และต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 3 วันทำการ หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ
3.เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อได้ชำระเงินครบแล้ว จะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุด้วย ค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบ
4.หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสนอเป็นการรวมตัวกันกด ราคาซื้อหรือเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดหรือยกเลิกการขายในครั้งนั้น ผู้เสนอราคาซื้อจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5.กำหนดให้ดูสภาพจริงของเครื่องพร้อมเสนอราคาซื้อในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ส่วนอาคารสถานที่

ผู้สนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779


TOP