ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2560 ตำแหน่ง
นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางสาวอรอุษา กังสุกุล
002 นายบัณฑิต เหมสุข
003 นางสวหทัยกาญจน์ ทองพันธ์
004 นางสาวสายน้ำผึ้ง หมึกดำ
005 นายทิวทัศน์ บัวจันทร์
006 นางสาวลักขณา ชูความดี
007 นางสาวอภิญญา นิลตีบ
008 นางสาวศุลีพร คุระแก้ว
100 นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ส่อง


ข. กำหนดการสอบ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 TOP