ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวที “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ” นักวิจัย-นักศึกษาทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” นำเสนอการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยมีวิทยากรระดับประเทศร่วมบรรยายพิเศษ และมีคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 25 สถาบันเข้าร่วมกว่า 500 คน

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา และถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาการจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” นำเสนอการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งมีการจัดการบรรยายพิเศษที่จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการการพัฒนาสังคมและการศึกษา การสร้างมูลค่าเพิ่มและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษา จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปณิธานทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กล่าวว่า การประชุมวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้ว โดยทุกครั้งของการจัดประชุมจะมีหัวข้อเรื่องในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ รูปแบบแนวทางด้านการบริหารจัดการในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” ได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไสย จ.ลพบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมใน ยุค Thailand 4.0”

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการจัดการ โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 25 สถาบัน แบ่งเป็น การนำเสนอแบบบรรยายจำนวน 92 เรื่อง และโปสเตอร์จำนวน 34 เรื่อง ครอบคลุมทุกศาสตร์ทางด้านการจัดการ อาทิ การเงินและการบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการกว่า 500 คน

“สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ มียุทธศาสตร์การวิจัยที่มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงนวัตกรรมในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ซึ่งสำนักวิชาการจัดการมีผลงานวิจัยหลายผลงานที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาทิ การวิจัยที่ลงไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนสังคม การวิจัยที่พัฒนาการเรียนการสอน การเริ่มต้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถทำงานได้ทำที รวมถึงงานวิจัยการพัฒนาแหล่งเที่ยวเกิดมูลค่าเพิ่มและยั่งยืนให้แก่ต่อประเทศไทยของเราอีกด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยนางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP