ข่าวเด่น

ม. วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก ขีด เข็มสถาบันให้แก่ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 16 และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบหมวก ขีด เข็มสถาบัน ให้แก่นักศึกษาว่าที่บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 16 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และมอบหมวก เข็มสถาบันนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ที่กำลังก้าวไปสู่การฝึกปฏิบัติ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนผู้ปกครองของว่าที่บัณฑิต กว่า 1,000 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกให้แก่นักศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสอันเป็นมงคลอย่างยิ่งและเป็นวันที่สำคัญของผู้ที่ประกอบวิชาชีพพยาบาล เขาเรียกว่า “พิธีมอบหมวก ขีด เข็มสถาบัน และดวงประทีป” เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พยาบาล เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ มีความรู้และความสามารถ เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำงานหนักมาตลอด เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นพยาบาลให้กลายเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถสูง

สำหรับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยว่าที่บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เป็นรุ่นที่ 16 โดยสำเร็จการศึกษาจำนวน 71 คน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่กำลังก้าวไปสู่การฝึกปฏิบัติ จำนวน 84 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ กล่าวว่า สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ก้าวไปประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล มอบหมวกและเข็มสถาบันพยาบาลศาสตร์ ให้นักศึกษาพยาบาลภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตใหม่เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนบทบาทไปเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพยาบาลรุ่นพี่ ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล ตระหนักและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลผู้มีความรู้ความสามารถ ปรับตัวเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคตอันใกล้

พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาล โดยมีใจความสำคัญว่า "ขอให้การสวมหมวกในวันนี้เป็นสิ่งที่เตือนให้ทุกคนตระหนักว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้และหลักวิชาที่ถูกต้อง ทันสมัยและด้วยความเอื้ออาทร อย่างไรก็ตามในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้จะสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลแล้ว ก็ยังต้องมีความใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ควรฝึกภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งขอให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักและเคารพเกียรติของวิชาชีพ เกียรติของมหาวิทยาลัยและเกียรติแห่งตน เพื่อดำรงตนให้เหมาะกับผู้เป็น "คนดีและคนเก่ง" สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยสืบไป

นอกจากพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 320 คน ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาตนเองหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) การบรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าในวิชาชีพของพยาบาลในศตวรรษที่ 21” จาก คุณกัลยา มณีโชติ (รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) การแลกเปลี่ยน “การเริ่มต้นและการปรับตัวสู่พยาบาลวิชาชีพ” การแลกเปลี่ยน “บทบาทพยาบาล ความต้องการพยาบาลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน” และให้ความรู้วางแผนการเงิน และการออม รวมทั้งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประมวลภาพ

ข่าวโดย ณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย บารีอ้น ยี่แหล่หมัน และ ฐิติมา ภิรมย์รส นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP