ม. วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก ขีด เข็มสถาบันให้แก่ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 16 และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2