ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์