ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 20 คน ศึกษาดูงาน “กลยุทธ์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.45 น. โดยให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

กำหนดการ

TOP