ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕60 สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และนักวิทยาศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบแนบท้ายประกาศนี้
ก. ตำแหน่งและรายชื่อ
1. นักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
005 นางสาวพศิกา พูลสวัสดิ์
007 นางสาวภาชินี กิสลัย

2. นักวิทยาศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
004 นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย
006 นางสาวพศิกา หงสุชน


ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง : สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานในการเตรียมปฏิบัติการ


ค. กำหนดการสอบ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 08.00-09.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP