ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 25/๒๕60 สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 25/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)
ก. รายชือ
001 นางสาวสายฝน บัวเผียน
002 นางสาวพรภัทรา คุ้มเดช
003 นางสาวนริศรา คงกิ้ม
004 นางสาวประกายพิมพ์ หาญสารจอด
005 นางกชพร พรหมบริสุทธิ์
006 นายวสันต์ เพ็งขวาง
007 นางยุวะดี เอี่ยมตันเค้า
008 นางสาวเตือนใจ สังขภิรมย์
100 นางสาวจุฑาพร จูประจบ


ข .สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย

2. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค
ไม่มีผู้สมัคร

3. ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค
ไม่มีผู้สมัคร

4. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
ก. รายชื่อ
001 นางเรวดี เยี่ยมแสง
ข. สอบวิชาวิชาเฉพาะตำแหน่ง
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ก. รายชื่อ
001 นางสาวน้ำฝน จันทร์ลัภ
002 นางสาววทัญญา สุรพงษ์
003 นางสาวปริมล ธนามาศ
004 นางสาวดุสิตา หมัดตะพงศ์
005 นางวิภารัตน์ ณ นคร
ข. สอบวิชาวิชาเฉพาะตำแหน่ง
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีสิทธิ์สอบ


TOP