ขอเชิญเข้าฟังการสอบป้องกันโครงงานวิจัย ของ นางสาวพิบูลย์วรรณ อินสิติ และ นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ นักศึกษา ป. ตรี สาขา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ