มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์