ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์ และการจัดการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

TOP