สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง