ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทย