ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทย Thailand Forum on Tourism Research Integration (TFTRI) ณ ห้องอโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน การปาฐกถาพิเศษในฐานะประธานร่วม โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง และบรรยายพิเศษโดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการประชุมในครั้งนี้ มีวิทยากรร่วมนำเสนอแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยคณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นำเสนอในหัวข้อ "การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวข้อ "การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อความเป็นเลิศ" และ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ หัวข้อ"การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณค่าสูง (High Value Destination)"โอกาสนี้ Walailak Channel โดยส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมรายการ WU VDO ENDORSEMENT CLIP

ประมวลภาพ


TOP