มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560