ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

“สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดส่งวารสารวิชาการ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” เข้าพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal Citation Index Centre) และจัดคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ. 2560 นั้น ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้จัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

สำหรับผู้สนใจตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์วารสารได้ที่ http://culturaljornal.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://culturaljornal.wu.ac.th

TOP