มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัคร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน