ข่าวเด่น

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ!! ม.วลัยลักษณ์ตั้งสถาบันภาษาสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษาม.วลัยลักษณ์จัดตั้งสถาบันภาษามุ่งสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย พร้อมดึงอาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทยร่วมสอนอย่างใกล้ชิด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สถาบันภาษา ม.วลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เพื่อมุ่งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมปรับปรุงระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลองผิดลองถูก ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะในสถานการณ์จริง ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกันเป็นทีมและฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นระบบการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ที่รู้จักกันในระดับนานาชาติว่า 21st century teaching and learning (การเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21)

ด้าน ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลสถาบันภาษา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันภาษามีทีมอาจารย์ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย และบุคลากรรวมกันกว่า 20 อัตรา โดยอาจารย์มีคุณวุฒิทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และในปี 2561 จะเปิดรับอาจารย์และอาสาสมัครผู้ช่วยสอนเพิ่มอีกกว่า 30 อัตรา ภายใต้ระบบการเรียนการสอนโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง อาจารย์จะมีบทบาทเป็น facilitator คอยให้การช่วยเหลือ คอยให้คำปรึกษาและชี้แนวทางเมื่อนักศึกษาต้องการ นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้ว สถาบันภาษายังให้ความสำคัญกับการสอบและการประเมินผล โดยมุ่งเน้นให้มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Formative assessment) ในหลายรูปแบบ ที่นอกเหนือจากการทำข้อสอบตัวเลือก นักศึกษาจะได้รับการประเมินทักษะอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผ่านการเขียน การนำเสนอผลงาน การสนทนาตอบโต้และการสัมภาษณ์ สร้างทักษะภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

สถาบันภาษาจะมีการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆ ประกอบด้วย WULI learning space พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศห้องนั่งเล่น พร้อมหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับทุกระดับ ห้องคาราโอเกะภาษาอังกฤษใน Karaoke room ห้องชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษใน Cinema zone และ WULI we share พื้นที่แบ่งปันความคิด ความประทับใจ ความหวัง เพื่อให้ทางทีมงานสถาบันภาษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไปนอกจากนี้ สถาบันภาษา ม.วลัยลักษณ์ ยังมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องการใช้ภาษาและการใช้ชีวิตในต่างแดนให้แก่นักศึกษาที่มีความฝันที่จะไปเรียนต่อ หรือฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 1 อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดยทางสถาบันภาษาพร้อมที่จะจับมือกับโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนอีกด้วย

“การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ในห้องเรียน แต่ภาษาอังกฤษคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน สถาบันภาษาจะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่เพื่อความรู้ แต่เพื่อแรงบันดาลใจ เพื่อเน้นหลักคิดสำคัญที่ว่า การเรียนภาษาต้องสนุก ” ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าว

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP