ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้