ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์