ข่าวทั่วไป

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ตามวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานสากล ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของประเทศ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นต้นแบบในการนำมาพัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอนำบุคลากรในสังกัดจำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้านการให้บริการวิเคราะทดสอบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และระบบการให้บริการเครื่องมือต่าง ๆ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

https://goo.gl/photos/hb52mbv7a9E9HTL26

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1524

TOP