ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (แบบ 2.1)


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวสายฝน  โพธิสุวรรณ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (แบบ 2.2)


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นายอภิราม สินธุพาชี

2

นางสาวขนิษฐา จินารักษ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (แผน ก แบบ ก 2)

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวจิราพรรณ คงมีเงิน

2

นางสาวจุติพร อรุณโชติ

3

นางสาวนุสรา อุมา

4

นางสาวปรียานุช พรเลิศอนันต์

5

นางสาวเพชราภรณ์ ฝั้นเต็ม

6

นางสาวศิริพร หมั่นการ

7

นางสาวพรพิมล แต้มประสิทธิ์

8

นายยรรยง จีนแก้ว

9

นางสาวศิริมาศ สุขมาศ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (แผน ก แบบ ก 2)

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นายภูวกฤษณ์  จันทร์ผ่อง

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


TOP