คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์