ข่าวทั่วไป

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงค์ รักษาการแทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ภาพ-ข่าว กรกช บุญอมร

TOP