รศ. ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับทุน Innovation Hubs: Smart City