ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ. ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับทุน Innovation Hubs: Smart City

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ที่ได้รับทุน Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 Hub 3: Smart City เพื่อทำโครงการ Translational Research กลุ่ม Smart Living เรื่อง Hardware Intellectual Property (IP) Core of Real-time Object Detection Interfence Stage (YOLO Algorithm)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cupt.net/download/innohubs/

TOP