หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สนับสนุนผู้ประกอบการมังคุดพร้อมบริโภค