ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สนับสนุนผู้ประกอบการมังคุดพร้อมบริโภคหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สนับสนุนผู้ประกอบการมังคุดพร้อมบริโภค โดยผู้ประกอบการมีความสนใจเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และเทคโนโลยีกรรมวิธีการแปรรูปน้อยที่สุดของผลมังคุดสด โดย ผศ.ดร.สุปราณี มณูรักษ์ชินากร ได้ทำการพิสูจน์เทคโนโลยี (Proof of Technology)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/walailak.sciencepark/

TOP