ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารวิชาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา