ข่าวเด่น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 (29 มีนาคม 2555) โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านสาธารณสุขศาสตร์จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 สถาบัน


ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม และแสดงความยินดีที่ที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิทยาการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม แบบสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข


โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของที่ประชุมฯ ว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มาตรฐานหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการพัฒนางานวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นประธานของที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เชิญ Mr. Bruce Alexander, Wilcox ศาสตราจารย์สมทบ (Adjunct Professor) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง 'One Health' แก่ที่ประชุม พร้อมทั้งพิจารณาในเรื่องสำคัญ ได้แก่ ความคืบหน้าในการเสนอพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข การจัดทำคลังข้อสอบกลาง การจัดทำมาตรฐานกลาง TQF และ ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิก ASEAN

ประมวลภาพ

TOP