สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555