ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้มีมาตรฐานในการพิจารณาโครงการตามหลักสากลอันจะส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ

ในการนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/16X7NWDAwj78a-colFyIuGGFDOAgkGCJXAp-3StLbNw0/viewform?edit_requested=true

ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuec.wu.ac.th

TOP