ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ แก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ซึ่งผู้รับรางวัลจะได้รับโล่ พร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัล ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก รางวัลละ 8,000 บาท ระดับปริญญาโท รางวัลละ 5,000 บาท และผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

ระดับปริญญาเอก

ผลงานเรื่อง แม่เหล็กโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก โคบอลต์และนิกเกิล โดยใช้ชิฟเบสลิแกนด์โดย นางสาวดารุณี เสริฐผล และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตรจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานเรื่อง ศักยภาพของย่านขลง (Coptosapelta flavescens) ในการต้านเชื้อ Entamoeba histolytica และ Giardia Intestinalis โดย นางสาวเครือวัลย์ ห้วนก้ง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตรจารย์ ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ และ ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานเรื่อง ประสิทธิภาพและกลไกของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมโรคใบร่วงและ โรครากขาวของยางพาราและบทบาทในการเป็นจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต โดย นายอรรถกร พรมวี และอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตรจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล และ รองศาสตรจารย์ ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระดับปริญญาโท

ผลงานเรื่อง การแยกและการตรวจหาลักษณะของเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเล ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนางสาวสุธิมา ปรีเปรม และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร และ ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวว่าผลงานระดับบัณฑิตศึกษาได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพจำนวนหลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มีการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย การได้รับประกาศเกียรติคุณ จึงถือเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี การได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ จะเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบเนื่องต่อไป

รับชมวีดีโอผลงาน https://www.facebook.com/yuwatida.Zaa/videos/1465933220112746/

วิทยานิพนธ์ดีเด่น https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=3111

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP