ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรชื่นชมนักศึกษาพบกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยผู้ทำชื่อเสียงระดับชาติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมบริหาร ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรชื่นชมความดีกรณีพบกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ ประกอบด้วย นายฐาปกรณ์ ขรัวทองเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งพบกระเป๋าเงินมีธนบัตรมูลค่า 11,100 บาท แล้วนำส่งคืนเจ้าของนางสาวนารากร อารัมภจิตต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พบกระเป๋าเงินมีธนบัตรมูลค่า 750 บาทส่งคืนเจ้าของ และนางเสาวณี หวานคง พนักงานรักษาความสะอาด ส่วนบริการกลาง พบกระเป๋าเงินมีธนบัตรมูลค่า 4430 บาท ส่งคืนเจ้าของโอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้แก่คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ซึ่งรับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาและพนักงานความสะอาดที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณลักษณะคนดีที่มหาวิทยาลัยต้องการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นทั้งคนดีและคนเก่งสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย และได้แสดงความยินดีและขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทนและคณะที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP