ข่าวการศึกษา

การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554

ตามที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานเรื่องการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 นั้น


ในการนี้ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ คือร้านอมเรศ เลขที่ 2 ตรอกนคร ถนนมหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เพื่อที่จะมาวัดตัวเช่า ตัดชุดครุยวิทยฐานะให้แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา o8.3o - 16.oo น. ณ โถงกลาง ชั้นล่าง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับบัณฑิตที่อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถวัดตัวชุดครุยที่ร้านอมเรศในกรุงเทพฯ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง Web Site http://amaresshop.110mb.com/order.htm โทร. 08-1648-7476 / 08-6777-3164 ได้


ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Web Site http://www.wu.ac.th และ http://ces.wu.ac.th หรือ ติดต่อศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3650 โทรสาร 0-7567-3652 ในเวลาราชการ

เอกสารแนบ : การให้บริการเช่าชุดครุย

TOP