การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554