ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

รับสมัครผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีความคล่องตัวในการทำงาน
3) มีประสบการณ์ด้านการเรียนหรือการทำงานกับสังคม
4) สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
5) หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานกับชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ภาระงาน
1) รับผิดชอบเอกสารการเงินโครงการและงานธุรการสำนักงาน
2) ร่วมติดตามงานในชุมชนกับฝ่ายอื่นๆ ของศูนย์ประสานงานฯ
3) สามารถทำงานนอกเวลาและวันหยุดได้(ตามความจำเป็น)
4) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครสามารถ Download ได้ที่ http://www.trf-ligor.org/
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
3) สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7) ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
8) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

4. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 222 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 หรือส่งทาง Email: nodenakhon@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 075-673530, 087-627-4292

5. การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และจะเชิญมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 13 มีนาคม 2555


TOP