ข่าวเด่น

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ : ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ด้านพาณิชย์“การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” ของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ด้านพาณิชย์ โดยได้รับมอบรางวัลจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หองบอลรูม 1 – 2 โรงแรม รอยัล ออรคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจดูรายละเอียด "การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ยางพาราทั้งระบบ"

TOP