ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับคณะดูงานจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560