ข่าวทั่วไป

คณะจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

img_4656คณะจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์เครื่องมือฯ

จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง การบริหารคลังวัสดุและสารเคมี โดย คุณสมเกียรติ ก้งซุ่น รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ เรื่อง การบริการวิชาการ โดย คุณวาสนา สงวนศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน การทำโครงงานพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและการทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยคุณพัชราภา ศรีเมือง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1705

TOP