คณะจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี