ข่าวเด่น

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 2,000 คนเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

พิธีไหว้ครูเริ่มด้วย ขบวนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ นักศึกษาอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ธงชาติ และธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปประดิษฐาน ณ บริเวณพิธี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นักศึกษาร่วมร้องเพลง บูชาครู ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู จากนั้นผู้แทนนักศึกษาทุกสำนักวิชาได้นำพานพุ่ม ดอกไม้ไหว้คารวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นครู โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากนั้นประธานในพิธีได้เจิมหนังสือ พร้อมกับมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย นักศึกษาดีเด่นทางด้านการเรียนจำนวน 71 คน ด้านกีฬาจำนวน 7 คน ด้านวิชาการจำนวน 1 คน ด้านบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 3 คน ด้านบริหารจัดการจำนวน 3 คน ด้านจริยธรรมจำนวน 3 คน รางวัลผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่นจำนวน 1 คน และมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้มีผลการเรียนดีเด่นโดยจัดสรรให้นักศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในแต่ละหลักสูตร คนละ 2,000 บาท จำนวน 134 คน

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ว่า พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที ความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่านักศึกษาได้ขอเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาภายใต้การดูแลของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในส่วนของอาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความเอาใจใส่ ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ประสิทธิ์ประสาทวิชาการและสนับสนุนการเรียนรู้ของศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ

“ในพิธีไหว้ครูจะมีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ 3 อย่างคือหญ้าแพรก ดอกเข็ม และดอกมะเขือ ขอให้นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็วและมีความอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศปรับตัวได้ในทุกสภาพแวดล้อม เหมือนหญ้าแพรก มีสติปัญญาแหลมคมเช่นดอกเข็ม และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นดังดอกมะเขือ ตลอดจนแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ตั้งใจ มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตให้ถูกต้องดีงาม ไม่ประมาท เชื่อฟังคำชีแนะจากครูอาจารย์ ประสบความสำเร็จในการเรียนเป็นบัณฑิตที่เรืองปัญญาและคุณธรรม พร้อมทั้งช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

สำหรับผลสำหรับผลการประกวดพานไหว้ครูในปีนี้ รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม เป็นของนักศึกษาจาก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์เป็นของนักศึกษาจาก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP